ממשיכים להגיע אליכם עד הבית!
משלוח חינם

חיישן טמפ דיגיטלי DHT-11

ערכה: קורס ערכת למידה IOT

זהו חיישן בעזרתו ניתן למדוד טמפרטורה וכן לחות באוויר

יש ליצור השהייה של 2 שניות בין מדידות

 

לשימוש ברכיב נשתמש בספריה

DHT-sensor

מתוך מנהל הספריות של הארדואינו

ניתן גם למצוא את הספריה הזו בכתובת: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

  
	#include <DHT_U.h>
  #include <DHT.h> 
  
 

 

יצירה של האובייקט

  
	#define DHTPIN D4     // what pin we're connected to
  #define DHTTYPE DHT11   
   
  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
  
 

 

בתוך SETUP נבצע אתחול של הרכיב

  
	dht.begin(); 
  
 

 

וכאשר נרצה לבצע מדידה נוכל לעשות

  
	float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius
  float t = dht.readTemperature(); 
  
 

 

וכך כל הקוד של תוכנית הבדיקה יהיה

  
	//using library DHT-sensor
  #include <DHT_U.h>
  #include <DHT.h>
  #define DHTPIN D4     // what pin we're connected to
  #define DHTTYPE DHT11   
   
   
  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
   
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  }
   
  // the loop function runs over and over again until power down or reset
  void loop() {
  delay(5000);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius
  float t = dht.readTemperature();
   
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.println(t);
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.println(h);
   
  } 
  
 

 


תגובות גולשים